Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 6. Warunki sprzedaży
 7. Przedmiot Umowy
 8. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 9. Koszty i sposób wysyłki
 10. Sposoby płatności i prowizje
 11. Dostawa przedmiotu umowy
 12. Odstąpienie od Umowy
 13. Reklamacje dotyczące Towarów
 14. Gwarancja
 15. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 16. Ochrona danych osobowych
 17. Prawa i obowiązki stron
 18. Polityka Cookies
 19. Zdjęcia i opisy w sklepie internetowym
 20. Postanowienia końcowe
 21. Załączniki
 1. Definicje

 2. § 1.

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Sprzedawca - Właściciel Sklepu Internetowego https://www.e-grzalki.pl, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
  2. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym e-grzalki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia,
  3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego,
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,
  6. Biuro Obsługi Klienta (BOK) - infrastruktura stworzona przez Sprzedawcę w celu komunikacji z Klientem, która odbywa się za pomocą środków komunikacji, przede wszystkim poprzez środki komunikacji indywidualnej, takie jak:
   1. Adres Poczty Elektronicznej (e-mail) - biuro@e-grzalki.pl,
   2. Telefon609 30 40 19,
   3. Adres (Adres Korespondencyjny) - VERANO Piotr Chrustowski, Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz,
  7. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie Sklepu w zakładce kontakt,
  8. Rachunek Bankowy Sklepu - 60 1140 2004 0000 3302 4903 2959
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,
  10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie,
  11. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta,
  12. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.,
  13. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym,
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, wartość Umowy, metodę dostawy oraz jej metodę płatności,
  15. Koszyk – element Sklepu, umożliwiający Klientowi określenie przedmiotu Umowy,
  16. Umowa (Umowa sprzedaży) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego,
  17. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  18. Punkt Odbioru Osobistego (Magazyn) - w skrócie POO – miejsce wydań osobistych zamówionych towarów, który znajduje się przy ul. Pięknej 13, 85-303 w Bydgoszczy,
  19. Rękojmia - odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy, w rozumieniu art. 556–576 Kodeksu Cywilnego,
  20. Gwarancja – pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy,
  21. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827),
  23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  24. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.),
  25. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
  26. Ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym - Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495).
  Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 3. Postanowienia ogólne

 4. § 2.

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa ( art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego e-grzalki.pl dostępnego pod adresem https://www.e-grzalki.pl.
  3. Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego,
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
   4. warunki zawierania i rozwiązywania umów,
   5. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,
   6. tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  § 3.

  1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma VERANO Piotr Chrustowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem ewidencyjnym 95221. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Pięknej 13, 85-303 Bydgoszcz. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: PL 554-228-29-77, REGON 340083675.
  2. Wpis opublikowany jest na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem:
   1. poczty elektronicznej pod adresem: biuro@e-grzalki.pl,
   2. telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu 609 30 40 19 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient ) w godz. 7:02 – 14:58 w dni robocze,
   3. adres korespondencyjny: VERANO Piotr Chrustowski, 85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13 budynek A,
  4. Rachunek bankowy Sklepu: 60 1140 2004 0000 3302 4903 2959.

  § 4.

  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  § 5.

  1. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu znajduje się w Punkcie Odbioru Osobistego.
  2. Zużyty sprzęt wymieniamy sztuka za sztukę (np. grzałka za grzałkę). Nie odbieramy sprzętu od klienta.
  3. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na Adres Poczty Elektronicznej w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Sklep dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do Magazynu na swój koszt.
 5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 6. § 6.

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. posiadanie przeglądarki internetowej:
    • Internet Explorer
    • Mozilla Firefox
    • Google Chrome,
   2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
   3. w celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu,
   4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 8. § 7.

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  2. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
  4. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
  5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  6. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
  7. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  8. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
  9. Do rejestracji niezbędne jest podanie w przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
   3. numer telefonu.
  10. Do rejestracji niezbędne jest podanie w przypadku, gdy formularz wypełnia Przedsiębiorca:
   1. nazwa firmy,
   2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   3. adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
   4. numer telefonu,
   5. imię i nazwisko osoby do kontaktu.
  11. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Moment otrzymania wiadomości kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  § 8.

  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
  2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy,
   4. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   5. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  3. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 2 lit. e) Regulaminu, należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

  § 9.

  1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
  2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

  § 10.

  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

  § 11.

  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
  3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 9. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 10. § 12.

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu oraz świadczy usługę „Newsletter”.
  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
  3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
  4. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia.
  5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając login i hasło.
 11. Warunki sprzedaży

 12. § 13.

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego.
  2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedający oraz Klient.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci internet poprzez Sklep oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie Sklepu. Inne przedsięwzięcia tj. promocje mogą być regulowane przez szczegółowe regulaminy dostępne na stronie Sklepu i na stronie informacyjnej promocji.
  5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

  § 14.

  1. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.
  2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia § 19.

  § 15.

  1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie.
  2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.
  3. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:02 do 13:58. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest potwierdzana przez Kupującego i Sprzedającego w trakcie rozmowy telefonicznej.

  § 16.

  1. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające zrealizowanie Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
  3. Historia poprzednich oraz stan bieżącego Zamówienia dostępne są w module „Moje konto", który jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach Umowy, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru lub w przypadku wyboru przez Klienta innej metody płatności niż „pobranie” i transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych.
 13. Przedmiot Umowy

 14. § 17.

  1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
  3. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.
  4. W przypadku jego braku lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy wysyłając formularz reklamacyjny na Adres Poczty Elektronicznej, celem uzupełnienia braków.
  5. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
  6. Kupujący, który złożył zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

  § 18.

  1. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały określone w „Koszty i sposób wysyłki”. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
  2. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
  3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  4. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 15. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 16. § 19.

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru towaru wraz z jego ewentualnymi cechami charakterystycznymi i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu otrzymania przesyłki.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 5 dni roboczych (z reguły natychmiast), wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
   1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia ( ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia),
   2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
   3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa ust. 7 lit. a) Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 9 Regulaminu.
  9. Wybór odbioru osobistego w POO i płatności gotówką nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na odległość. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Punkcie Odbioru Osobistego.
  10. O wysłaniu lub możliwości odbioru zamówionych towarów w Punkcie Odbiorów Osobistych Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
  11. Przesyłki zamówionych towarów z metodą płatności „przedpłata” zostaną wydane w Punkcie Odbiorów Osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu Zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.
 17. Koszty i sposób wysyłki

 18. § 20.

  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Zakupione towary są dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje również możliwość odbioru osobistego.
  3. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.
  4. Koszty dostawy określone zostały w „Koszty i sposób wysyłki”. Dodatkowo, koszty dostawy oraz ewentualne dodatkowe opłaty wskazywane są w czasie składania Zamówienia.
 19. Sposoby płatności i prowizje

 20. § 21.

  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
   1. gotówką przy odbiorze, czyli za pobraniem - zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy,
   2. gotówką w Punkcie Odbioru Osobistego w dniu odbioru,
   3. przelewem - opłata jest uiszczana przed dostawą towaru na Rachunek bankowy Sklepu (przedpłata),
   4. przelewem online - płatność elektroniczna jest weryfikowana przez operatora (przedpłata).
  2. Koszty płatności określone zostały w „Sposoby płatności i prowizje”
 21. Dostawa przedmiotu umowy

 22. § 22.

  1. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
  2. Termin otrzymania paczki jest to czas realizacji wysyłki (czas przygotowania towaru do wysyłki) i czas dostawy.
  3. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji wysyłki.
  4. Czas realizacji wysyłki z magazynu jest to liczba dni potrzebna na przygotowanie towaru do wysyłki, która uwzględnia także dni ustawowo wolne od pracy.
  5. Czas realizacji wysyłki z magazynu liczymy:
   1. w przypadku przedpłaty od dnia uznania środków na Rachunku Bankowym Sprzedającego,
   2. w przypadku przelewu online od autoryzacji płatności przez operatora,
   3. w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze lub odbioru osobistego, od otrzymania wiadomość e-mail, która zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
  6. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów o różnym terminie wysyłki, to liczy się najdłuższy z podanych terminów.

  § 23.

  1. Klient podczas odbioru przesyłki z zamówionym towarem, powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki oraz zgodność jej zawartości z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.
  2. W przypadku gdy doręczona przesyłka z zamówionym towarem nosiła znamiona uszkodzenia, Klient może nie przyjąć przesyłki. Prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, wskazując jako przyczynę nieodebrania przesyłki, rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
  3. W przypadku gdy doręczona przesyłka z zamówionym towarem nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub nie była zgodna z Zamówieniem prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od odebrania przesyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 23. Odstąpienie od Umowy

 24. § 24.

  1. Szczegółowe zasady dotyczące zwrótów (odstąpienia od umowy) zostały określone w „Odstąpienie od umowy”
 25. Reklamacje dotyczące Towarów

 26. § 25.

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  3. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

  § 26. (Zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta)

  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
   4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
  5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
  6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
  7. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

  § 27. (Roszczenia kupującego)

  1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.
  7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

  § 28. (Termin i sposób złożenia reklamacji )

  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
  2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 1.
  3. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  5. Miejsce i formę złożenia reklamacji określa Sprzedawca w swoim Regulaminie.
  6. Reklamacja może być zgłoszona w następujący sposób:
   1. telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta - tel. 609 30 40 19,
   2. wysyłając Zgłoszenie reklamacyjne na e-mail biuro@e-grzalki.pl,
   3. w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym zamieszczonym w Sklepie (Formularz reklamacyjny - załącznik nr 2 Regulaminu) i przesłane metodą tradycyjną na Adres Sprzedawcy,
   4. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji w naszym sklepie internetowym https://www.e-grzalki.pl w zakładce Chcę zareklamować produkt .
  7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Klienta. Umożliwi to szybszą diagnozę i realizację danej reklamacji.
  8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  § 29.

  1. Jeśli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie a Kupujący zażądał usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, to Sprzedawca usunie wadę lub wymieni rzecz na wolną od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem wraz z dowodem zakupu.
  2. Okres rękojmi nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
  3. Odesłanie reklamowanego produktu jest bezpłatne. Prosimy o poprawne zgłoszenie reklamacji poprzez naszą stronę internetową https://www.e-grzalki.pl - zakładka Chcę zareklamować produkt (Nadanie przesyłki w paczkomatach InPost na terenie całego kraju).
  4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. W przypadku nieuznania reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 27. Gwarancja

 28. § 30.

  1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o gwarancji widnieje w opisie każdego produktu w zakładce „gwarancje”. Brak informacji oznacza, że Sprzedawca odpowiada za wady produktu z tytułu rękojmi.
  2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
  4. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.
  5. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
  7. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
  8. Sprzedawca jeśli nie jest producentem towarów, to Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 29. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 30. § 31.

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 31. Ochrona danych osobowych

 32. § 32.

  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności”.
 33. Prawa i obowiązki stron

 34. § 33.

  1. Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy.
  2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.
  3. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
  4. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej.
  5. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.

  § 34.

  1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

  § 35.

  1. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
  2. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
  3. Klient nie może kopiować zdjęć, opisów ani treści zawartych w Sklepie Internetowym.
 35. Polityka Cookies

 36. § 36.

  Szczegółowe informacje określone zostały w „Plikach cookies”.
 37. Zdjęcia i opisy w sklepie internetowym

 38. § 37.

  1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy, ich zdjęcia oraz wszelkie publikacje pochodzą z bazy danych Sprzedawcy. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji pochodzących z bazy danych Sprzedawcy.
  2. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe stanowią odpowiednio własność ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
 39. Postanowienia końcowe

 40. § 38.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zmianach Regulaminu, poprzez komunikat na stronie Sklepu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  4. Niniejszy Regulamin jest częścią Umowy zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.
  5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
  6. Oferta przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 K.C.).
 41. Załączniki

 42. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  1. formularz zwrotu - załącznik nr 1 Regulaminu,
  2. formularz reklamacyjny - załącznik nr 2 Regulaminu,


PLIKI DO POBRANIA - zapisane są w formacie PDF, aby je otworzyć należy pobrać program do obsługi plików PDF, np. Adobe Reader.

 1. Formularz zwrotu - załącznik nr 1 Regulaminu, - zapisany jest w formacie PDF,
 2. Formularz reklamacyjny - załącznik nr 2 Regulaminu, - zapisany jest w formacie PDF,


pixelpixelpixel